List of active policies

Name Type User consent
Polityka RODO Privacy policy All users
Regulamin strony Site policy All users

Summary

Polityka RODO

Full policy

 {mlang pl}

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

 1. administratorem danych osobowych kandydatów na studia i studentów jest Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego z siedzibą w Kielcach, ul. Jagiellońska 109A
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@wsepinm.edu.pl
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. dane osobowe studenta/wykładowcy przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
 5. każdy student/wykładowca ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
 6. Student/wykładowca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
{mlang} 

 {mlang en}Pursuant to Art. 13 of the general regulation on the protection of personal data of 27 April 2016 (Journal of Laws UE L 119 of 04/05/2016), it is hereby informed that:

the administrator of personal data of candidates for studies and students is the University of Economics, Law and Medical Sciences prof. Edward Lipiński with headquarters in Kielce, ul. Jagiellońska 109A

contact with the Data Protection Officer - iod@wsepinm.edu.pl personal data will be processed in order to perform didactic tasks, in accordance with the Act of 27 July 2005 Law on Higher Education, pursuant to art. 6 sec. 1 lit. c of the general regulation on the protection of personal data of April 27, 2016.

the student's / lecturer's personal data will be stored for a period consistent with the provisions of the above-mentioned Act each student / lecturer has the right to request the administrator to access personal data, rectify it, delete it, limit processing or cancel previously granted consent The student / lecturer has the right to lodge a complaint with the supervisory body providing personal data is obligatory due to legal regulations {mlang} 


Summary

 {mlang pl}Regulamin strony Moodle publikowanej pod adresem: moodle.safemedic.eu{mlang}

 {mlang en}Regulations{mlang} 


Full policy

 {mlang pl} 1. System informatyczny Moodle jest wykorzystywany do wspierania procesów edukacyjnych, naukowych i badawczych w ramach działalności Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk  Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach.
 2. Osoba posiadająca konto w systemie Moodle WSEPINM w Kielcach nazywana jest Użytkownikiem.
 3. Uprawnienia do prowadzenie i tworzenia nowych kursów w moodle mają użytkownicy nazywani Prowadzącymi. 
 4. Wyznaczony przez WSEPINM w Kielcach pracownik nazywany Administratorem będzie sprawował nadzór techniczny oraz będzie mógł w razie niestosowania się do regulaminu zablokować konto.
 5. Administrator w razie potrzeby ma prawo zgłosić udokumentowany przykład naruszenia regulaminu Moodle do Komisji Dyscyplinarnej WSEPINM w Kielcach.
 6. Użytkownicy są zobowiązani do wypełnienia formularza we właściwościach profilu swoimi prawdziwymi danymi osobowymi.
  Użytkownik powinien wpisać prawdziwy i działający adres swojej poczty elektronicznej.
  Imię i nazwisko są osobnymi i niezależnymi polami w formularzu rejestracyjnym i ze względów bezpieczeństwa tak zwany "login" POWINIEN być różny od tych danych. 
  Zdjęcie (czyli mały obrazek, który pojawia się przy wiadomościach użytkownika) nie może być animacją, zdjęcie to nie może zawierać treści łamiących zasady etyki (dla przypomnienia art. 141 Kodeksu Wykroczeń). 
  Uzyskanie konta jest jednoznaczne ze zgoda na wykorzystanie danych osobowych użytkownika w zakresie koniecznym do obsługi platformy Moodle przez prowadzącego i administratora.
 7. Niewłaściwe wypełnienie formularza rejestracyjnego, rozpoznanie faktu udostępnienie konta oraz materiałów dydaktycznych uzyskanych z platformy osobom trzecim powoduje zablokowanie konta.
 8. Uprawnienia opisane w punkcie 3 regulaminu przyznaje Administrator
 9. W systemie Moodle WSEPINM wolno zamieszczać tylko te materiały, do których użytkownicy mają prawa autorskie. W przypadku zamieszczania całości bądź fragmentów materiałów osób trzecich wymagana jest ich pisemna zgoda.
 10. W wypowiedziach w systemie Moodle WSEPINM nie wolno zamieszczać treści nieprzyzwoitych, obraźliwych ani obscenicznych (dla przypomnienia art. 141 Kodeksu Wykroczeń). 
 11. Materiały i wypowiedzi zamieszczone przez użytkowników mogą być modyfikowane, bądź usuwane przez prowadzącego lub administratora, gdy są one niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu. Dotyczy to w szczególności wypowiedzi i materiałów nie związanych z programem lub przebiegiem studiów.
 12. Nieprzestrzeganie regulaminu jest równoznaczne z zakazem korzystania z platformy oraz powiadomieniem władz wydziału.
 13. Regulamin użytkownika może być modyfikowany po każdym zakończonym semestrze.
 14. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: technicznych, świadczenia usług, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki internetowej.

{mlang} 


 {mlang en}
 1. The Moodle IT system is used to support educational, scientific and research processes as part of the activities of the Lipinski University in Kielce.
 2. A person who has an account in the Moodle WSEPINM system in Kielce is called a User.
 3. Users called Lecturers have the rights to run and create new courses in moodle.
 4. An employee appointed by WSEPINM in Kielce, called the Administrator, will perform technical supervision and will be able to block the account in the event of non-compliance with the regulations.
 5. The administrator, if necessary, has the right to report a documented example of a violation of the Moodle regulations to the Disciplinary Committee of the WSEPINM in Kielce.
 6. Users are required to fill in the form in the profile with their true personal data.
 7. The user should enter a real and working e-mail address.
 8. Name and surname are separate and independent fields in the registration form and for security reasons the so-called "login" SHOULD be different from this data.
 9. The photo (i.e. the small picture that appears next to the user's messages) cannot be an animation, the photo cannot contain content that violates the rules of ethics (Article 141 of the Polish Code of Petty Offences).
 10. Obtaining an account is tantamount to consent to the use of the user's personal data to the extent necessary to operate the Moodle platform by the operator and administrator.
 11. Improper completion of the registration form, making the account and didactic materials obtained from the platform available to third parties, will result in blocking the account.
 12. The rights described in point 3 of the regulations are granted by the Administrator.
 13. In the Moodle WSEPINM system, only those materials to which the users have the copyright are allowed. When posting all or part of third party materials, their written consent is required.
 14. It is forbidden to include indecent, offensive or obscene content in statements made in the Moodle WSEPINM system (Article 141 of the Polish Code of Petty Offences).
 15. Materials and statements posted by users may be modified or deleted by the teacher or administrator when they are inconsistent with the provisions of these regulations. This applies in particular to statements and materials not related to the program or the course of studies.
 16. Failure to comply with the regulations is tantamount to prohibiting the use of the platform and notifying the faculty authorities.
 17. User regulations may be modified after each completed semester.
 18. We use cookies and similar technologies for the purposes of: technical, provision of services, statistics. Using the site without changing your browser settings means that they will be placed on your end device. Remember that you can always change your web browser settings.

{mlang}