Techniki deeskalacji agresji u pacjentów w warunkach szpitalnych

Program kursu „Techniki deeskalacji agresji u pacjentów w warunkach szpitalnych” składa się z 4 części: zapobieganie zachowaniom agresywnym; deeskalacja; stosowanie środków ograniczających i przymusu bezpośredniego; opieka nad unieruchomionym pacjentem. Bloki te można podzielić na mniejsze jednostki. Celem jest wypracowanie wytycznych dla personelu szpitalnego dla zapobiegania zachowaniom z użyciem przemocy i podejmowania proaktywnych działań w tym zakresie. Kurs jest programem szkoleniowym, który koncentruje się na własnym bezpieczeństwie pracownika ochrony zdrowia, kontroli emocji, werbalnych i niewerbalnych technikach deeskalacji, wykorzystaniem środków ograniczających i przymusu bezpośredniego oraz opieką nad unieruchomionym pacjentem.

 

Cele kursu

Założone cele kursu – wiedza, kompetencje zawodowe, umiejętności

1. Pamiętaj: absolwent identyfikuje i definiuje pojęcie przemocy, jej przyczyny, czynniki, które przyczyniają się do niewłaściwego zachowania klientów i personelu.

2. Zrozum: absolwent wyjaśnia pojęcie przemocy w ochronie zdrowia, zapoznał się z tematem, identyfikuje fazy konfliktu w komunikacji i potrafi się bronić przed poszczególnymi formami ataków (zarządzanie przemocą w miejscu pracy).

3. Zastosuj: Absolwent potrafi zastosować zdobytą informację w praktyce. Absolwent stosuje fizyczne i słowne środki obrony w celu zapobiegania przemocy w ochronie zdrowia. Jest w stanie zapobiec zagrożeniu słownemu lub fizycznemu, stosuje techniki asertywne, aby zapobiec różnym formom ataków (upokorzenie, odstraszanie, molestowanie seksualne, mobbing i traktowanie z góry, radzenie sobie z krytyką - sprawiedliwą i niesprawiedliwą) i dba o pacjenta nawet podczas krytycznych faz eskalowanej interakcji interpersonalnej.

4. Analiza: absolwent jest w stanie ocenić różne sytuacje „konfliktowe” i wybiera odpowiednią formę zapobiegania lub obrony przed konfliktem.

5. Synteza: absolwent potrafi streścić sytuację konfliktu i wyciągnąć ogólne wnioski ze szczególnego przypadku przemocy w miejscu pracy (psychologia i wzajemne interakcje w przypadku przemocy).

6. Oceń: Absolwent potrafi rozpoznać określoną formę przemocy i ocenić sytuację. Absolwent odpowiednio reaguje na sytuację konfliktu i wyciąga konkretne wnioski (podsumowanie sytuacji przemocy).

 

Po ukończeniu kursu jego uczestnik: 

  • będzie potrafił analizować i oceniać werbalne i niewerbalne oznaki przemocy,
  • będzie potrafił podać najczęstsze przyczyny gwałtownych zachowań pacjentów,
  • będzie potrafił odpowiednio komunikować się z pobudzonym, agresywnym i / lub atakującym pacjentem,
  • będzie potrafił wezwać pomoc na czas, schronić się,
  • będzie potrafił zaangażować zespół ludzi, którzy pomogą w unieruchomieniu pacjenta za pomocą odpowiednich środków ograniczających i unieruchamiających,
  • będzie potrafił bezpiecznie unieruchomić pacjenta,
  • będzie potrafił ściśle monitorować unieruchomionego pacjenta,
  • będzie potrafił stosować systemy punktacji w odniesieniu do środków ograniczających i unieruchamiających,
  • będzie znał odpowiednie przepisy ustawowe i wykonawcze dotyczące unieruchamiania pacjentów i będzie ich przestrzegał.


Treść kursu

1. Definicja przemocy, agresji, pobudzenia, badanie przemocy w opiece zdrowotnej (1 godzina)

2. Przyczyny przemocy - czynniki instytucjonalne, czynniki osobiste, organiczne przyczyny przemocy (2 godziny)

3. Związek między komunikacją a przemocą (4 godziny) - uczestnicy dowiadują się o znaczeniu komunikacji w opiece zdrowotnej i jej związku z przemocą. Ta część pogłębia rozumienie komunikacji jako klucza do rozwiązywania konfliktów, które mogą powstać podczas komunikacji z pacjentem, jego rodziną, kolegami; komunikacja niewerbalna, a także werbalna w sytuacjach stresowych.

4. Werbalna deeskalacja (4 godziny) - ta część koncentruje się na wyborze i praktyce technik komunikacji, które mogą być stosowane podczas konfrontacji z ludźmi konfliktowymi - pacjentem, jego rodziną, kolegami; werbalne techniki deeskalacji - odzwierciedlenie, pytania, wykorzystanie milczenia, teatr absurdu.

5. Stosowanie środków ograniczających i unieruchamiających, unieruchomienie agresywnego pacjenta, kwestie prawne (4 godzin) - uczestnicy będą ćwiczyć podstawowe techniki samoobrony w przypadku fizycznego zagrożenia lub ataku. Techniki deeskalacji w przypadku fizycznego ataku zostaną dostosowane do sytuacji, w których uczestnicy mogą się znaleźć. Będzie również praktykowane bezpieczne unieruchomienie / unieruchomienie pacjenta na łóżku / w korytarzu szpitalnym. Blok ten obejmuje również kwestię praw pacjentów unieruchomionych.

6. Podsumowanie, sytuacje modelowe

Podczas ostatniego bloku (ok.5 godzin) uczestnicy będą przygotowywać analizę wybranej samodzielnie lub zadanej przez instruktora konkretnej sytuacji konfliktowej, aby zademonstrować swoją wiedzę teoretyczną (identyfikacja zagrożenia, fazy konfliktu, identyfikacja werbalna i niewerbalna - werbalne sygnały agresji) oraz umiejętności praktyczne (odpowiednia obrona w danej sytuacji). Uczestnicy kursu organizują prezentacje indywidualnie lub w mniejszych grupach.

 

Literatura, potrzebny sprzęt

Statyczna kamera wideo, kamera GoPro (jeśli dostępna), środki ograniczające, dokumentacja, krzesła, materace, łóżko szpitalne

Last modified: Tuesday, 24 August 2021, 4:02 PM