Psychologia radzenia sobie z przemocą w ochronie zdrowia + perspektywa antropologiczna


Przedmiot: Psychologia radzenia sobie z przemocą w służbie zdrowia

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy   /  do wyboru

Zalecany na roku / semesterze: ...............

Wykład / ćwiczenia

godzin:

Punkty ECTS: ..........

Przedmioty pokrewne: Psychologia, Antropologia, Komunikowanie

Metoda weryfikacji osiągniętych wyników: Punkty, egzamin

Forma nauczania: wykład

Wymagania: 100 % obecności

Odpowiedzialny/i za przedmiot: ..........................................................................

Stopień zaangażowania osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie zajęć: .....................   %

Inni prowadzący: .......................................................................... 


Opis

Kurs „Psychologia radzenia sobie z przemocą w służbie zdrowia“ składa się z dwóch odrębnych bloków (psychologia  zachowań przemocowych i ich prewencja, antropologia agresywnych i przemocowych zachowań i różnice kulturowe). Celem kursu jest opracowanie zaleceń dla personalu szpitalnego, dotyczących rozpoznawania osoby potencjalnie przemocowej oraz nauczenie rozumienia kulturowych i społecznych różnic mających wpływ na pojawienie się przemocy w służbie zdrowia. Kurs składa się z 20 lekcji i koncentruje się na rozumieniu psychologicznych, społecznych, ekonomicznych i kulturowych czynników prowadzących do przemocowo wyrażonej agresji w służbie zdrowia, werbalnej jak i niewerbalnej.


Cele kursu:

Założone cele kursu – wiedza, kompetencje zawodowe, umiejętności

Po ukończeniu I części kursu Psychologia radzenia sobie z przemocą w służbie zdrowia student:

 • będzie rozumiał podstawowe pojęcia psychologiczne i modele zdrowia oraz choroby
 • będzie rozumiał podstawowe pojęcia kulturowe i socjologiczne oraz modele zdrowia, choroby i leczenia
 • będzie rozumiał psychospołeczne czynniki wpływające na powstanie przemocy w służbie zdrowia,
 • posiądzie zdolność myślenia zróżnicowanego, krytycznej oceny, kreatywności i rozwiązywania problemów
 • rozwinie kompetencje psychospołeczne
 • rozwinie wrażliwość na kwestie i dylematy etyczne
 • rozwinie wrażliwość na perspektywę pacienta i podejście zindywidualizowane w niesieniu pomocy
 • będzie rozumiał kulturowe i społeczne czynniki mające wpływ na radzenie sobie ze stresem, agresją i przemocą 


Po ukończeniu całego kursu jego uczestnik będzie potrafił:

 • przewidzieć i rozpoznać werbalne i niewerbalne oznaki przemocy
 • zrozumieć psychologiczne czynniki napędzające zachowania przemocowe, a także podstawowe techniki unikania najbardziej powszechnych przyczyn przemocowych zachowań pacjentów
 • zrozumieć różnicę między agresją a przemocą w różnych kulturowych kontekstach
 • zrozumieć kulturowe, społeczne i ekonomiczne czynniki prowadzące do zachować przemocowych
 • działać w zgodzie z psychologiczną teorią logoterapii Viktora Frankla
 • zwracać się do pacjenta oraz leczyć go biorąc pod jego uwagę kulturową i społeczną specyfikę 
 • stosować myślenie zróżnicowane, krytyczną ocenę, kreatywność i rozwiązywania problemów
 • działać w zgodzie z kulturowymi i społecznymi różnicami.


Treść kursu

• Czynniki psychospołeczne bólu fizycznego i psychicznego, interwencje pomagające

• Podstawy psychologii medycznej, jej wkład w zachowanie i wzmocnienie zdrowia, zapobieganie i leczenie chorób i ich nosicieli oraz kwestie etiologiczne

• Psychospołeczne czynniki pojawiania się przemocy w służbie zdrowia

• Psychologia przemocy i radzenia sobie z nią

• Człowiek (pacjent)- istota fizyczna, umysłowa i duchowa

• Podstawy poradnictwa psychospołecznego dla pacjentów.

• Potrzeby pacjentów, dyskurs kulturowy i społeczny

• Różnice kulturowe i społeczne w podejściu do zdrowia, choroby i leczenia

• Pacjent - pracownik służby zdrowia

• Stres i emocje towarzyszące pacjentom

• Zdrowie psychiczne pacjenta - opieka zapobiegawcza i lecznicza

• Jakość życia.

• Przestrzenna próżnia - zapobieganie / leczenie

• Kryzys egzystencjalny i kryzys sensu pacjenta - zapobieganie / leczenie

• Stres i występowanie przemocy

• Działania przeciwstresowe: sposoby radzenia sobie oraz pomoc i wsparcie w środowisku

• Przewlekła choroba fizyczna i jej wpływ na zdrowie psychiczne - aspekty psychologiczne

• Reakcje pacjentów na przyjęcie do szpitala. Odpowiednie przygotowanie pacjenta do zabiegów stresujących

• Wsparcie i pomoc w czasie oczekiwania na operację

• Reakcje psychiczne na obrażenia ciała 

• Sytuacja straty-proces żałoby. Problemy wypalenia u pracowników służby zdrowia

• Czynniki kulturowe i społeczne wpływające na radzenie sobie ze stresem i agresją

 

Literatura, potrzebny sprzęt

Statyczna kamera video, materiały dokumentacyjne, krzesła, materace

 1. Lukas, E. (2001). Tudi tvoje trpljenje ima smisel. Celje: Mohorjeva družba.
 2. Musek, Janek (2006): Osebnost, samopodoba in psihično zdravje. Anthropos 1–2: 51–75.
 3. Frankl, V.E. (2015). Zdravnik in duša. Celje: Mohorjeva družba.
 4. Barton, A. R., 2007. Evolution of the Social Brain as a Distributed Neural System. In: The
 5. Oxford Handbook of Evolutionary Psychology, ed. Dunbar, R. I. M., Barrett, L., New York:
 6. Oxford University Press, pp. 129-144.
 7. Bateson, G., 1972. Steps to an Ecology of Mind. Chicago: The University of Chicago Press.
 8. Berkowitz, L., 1993. Aggression: It's Causes, Consequences and Control. New York:
 9. McGraw-Hill Press.
 10. Berkowitz, L., 1998. Affective Aggression: The Role of Stress, Pain, and Negative Affect. In:
 11. Human Aggression: Theories, Research, and Implications for Social Policy, ed. Geen, G. R.,
 12. Donnerstein, E., San Diego: Academic Press, pp. 49-72.
 13. Bromley, D. G., Melton, G. J., 2002. Cults, Religion and Violence. Cambridge: CUP


Last modified: Tuesday, 24 August 2021, 3:45 PM