Przemoc i agresja - perspektywa prawna

Przemoc w miejscu pracy wobec pracowników służby zdrowia jest poważnym problemem, który dotyczy zarówno personelu, jak i pacjentów. Przemoc w miejscu pracy, taka jak akty przemocy, w tym napaści fizyczne lub groźby napaści, skierowane przeciwko osobom w pracy lub na służbie, może prowadzić do wzrostu kosztów usług i niższych standardów opieki. Ramy kursu „Zagadnienia prawne personelu medycznego w postępowaniu z pacjentami agresywnymi lub pobudzonymi” oparte są na 4 filarach, które można podzielić na kilka pojedynczych bloków. Mianowicie:
1) prawo osoby do odpowiednich, bezpiecznych i zdrowych warunków pracy;
2) regulacje dotyczące praw i obowiązków personelu medycznego świadczącego usługi opieki zdrowotnej zgodnie z ustawodawstwem krajowym;
3) analiza treści prawnej praw i obowiązków pacjentów;
4) wymogi prawne dotyczące stosowania przemocy przez personel medyczny podczas wykonywania obowiązków służbowych wobec agresywnych lub pobudzonych pacjentów i / lub podczas obrony przed nielegalnymi lub agresywnymi działaniami pacjentów.

Cele kursu

Celem kursu jest opracowanie wytycznych dla pracowników służby zdrowia (personelu szpitala, załóg pogotowia ratunkowego, itd.), którzy mają główny kontakt z pacjentami, aby mogli oni poprawnie ocenić niebezpieczne sytuacje spowodowane przez agresywnych lub pobudzonych pacjentów z prawnego punktu widzenia i w związku z tym stosować odpowiednie środki prawne. Szkolenie obejmuje 20 wykładów i koncentruje się na prawach człowieka i prawach pacjentów, a także na prawach personelu medycznego, uwzględniając stan ustawodawstwa de lege lata i de lege ferenda, a także decyzje prawne.

Na koniec kursu kandydat będzie posiadał wiedzę w zakresie:

 • prawa osoby do odpowiednich, bezpiecznych i zdrowych warunków pracy;
 • praw i obowiązków pacjenta;
 • praw i obowiązków personelu medycznego świadczącego usługi opieki zdrowotnej;
 • odpowiedzialności prawnej za nieprawidłowości;
 • środków prawnych w odniesieniu do  agresywnych lub pobudzonych pacjentów.

Ponadto uczestnik projektu będzie mógł:
 • określić związek między normami prawnymi i moralnymi w zakresie świadczenia usług opieki zdrowotnej;
 • prawnie zdefiniować formy agresji;
 •  dopilnować, aby świadczenie osobistych usług opieki zdrowotnej spełniało szczególne potrzeby pacjentów bez uszczerbku dla ich praw.
Specyfikacja wiedzy wyjściowej oraz kompetencji i umiejętności zawodowych

1. Pamiętaj: absolwent identyfikuje i definiuje prawną koncepcję przemocy, formy odpowiedzialności prawnej za działania przemoc owe.
2. Zrozum: absolwent zna pojęcie praw indywidualnych, identyfikuje prawa i obowiązki osób świadczących opiekę zdrowotną oraz określa szczególne potrzeby pacjentów bez uszczerbku dla ich praw.
3. Zastosuj: absolwent potrafi zastosować wyuczoną wiedzę w praktyce. Absolwent jest w stanie zastosować odpowiednie środki prawne przeciwko agresywnemu zachowaniu pacjenta, aby właściwie wykonywać obowiązki opieki zdrowotnej bez naruszania praw pacjenta.
4. Analiza: absolwent jest w stanie właściwie ocenić zachowanie pacjenta w związku z użyciem przemocy.
5. Synteza: absolwent jest w stanie podsumować prawa do odpowiednich, bezpiecznych i zdrowych warunków pracy, opracować podręcznik obowiązków pacjenta.
6. Ocena: Absolwent jest w stanie rozpoznać określoną formę przemocy i ocenić sytuację według wymogów prawnych.

Treść kursu

 • Pojęcie przemocy i formy prawnej odpowiedzialności za zachowania związane z przemocą.
 • Prawo świadczeniodawcy do odpowiednich, bezpiecznych i zdrowych warunków pracy. Prawo pracowników, w tym pracowników służby zdrowia, do bezpiecznych i zdrowych warunków pracy jest zagwarantowane przez ustawodawstwo międzynarodowe i krajowe. Ta sekcja zawiera analizę treści zobowiązania państwa i pracodawcy do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i zdrowych warunków pracy we wszystkich aspektach pracy.
 • Prawa i obowiązki personelu medycznego świadczącego usługi opieki zdrowotnej. Prawo do zdrowia jednostki, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, zostało podkreślone jako jedno z podstawowych praw człowieka, bez której człowiek ten nie byłby w stanie wykonywać swoich praw gospodarczych, politycznych i społecznych i obejmuje prawo do jak najlepszego zdrowia fizycznego i psychicznego. W tej części kursu przedstawiono warunki i kryteria dotyczące jakości usług opieki zdrowotnej.
 • Prawa i obowiązki pacjentów: analiza treści prawnych. Ta część obejmuje prawa i obowiązki w kontekście równości stron zaangażowanych w stosunki zdrowotne. Ponieważ status prawny osoby jako pacjenta powstaje od momentu skierowania do zakładu opieki zdrowotnej, nie tylko wykonywanie uprawnień, ale także wykonywanie obowiązków jest integralną częścią świadczenia i otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej. W tej części omówiono szereg praw i obowiązków, ich treść prawną, a w konsekwencji problemy związane z wdrażaniem i stosowaniem norm prawnych.
 • Wymagania prawne dotyczące stosowania przemocy wobec agresywnych lub pobudzonych pacjentów podczas wykonywania obowiązków przez personel medyczny i / lub w obronie przed łamiącymi prawo, brutalnymi pacjentami. (4 wykłady). Ta sekcja zawiera wymagania prawne dotyczące ograniczania wolności pacjentów, zapewniania ochrony prawnej w celu ochrony bezpieczeństwa pacjentów / personelu, a także formy i rodzaju odpowiedzialności prawnej w przypadku przekroczenia limitów ochrony prawnej.

Przejrzyj, modeluj sytuacje

Podczas ostatniego bloku uczestnicy, aby zademonstrować swoją wiedzę teoretyczną, przygotują  indywidualnie lub w małych grupach analizę prawną konkretnego przypadku na podstawie własnego wyboru lub zadania podanego przez prowadzącego. 

Narzędzia i wyposażenie:

Statyczna kamera wideo, kamera GoPro (jeśli dostępna), środki ograniczające, dokumentacja, krzesła, materace, łóżko szpitalne.

Last modified: Tuesday, 24 August 2021, 4:07 PM