Právní problémy zdravotnického personálu při jednání s agresivními nebo agitovanými pacienty

Logos


Shrnutí kurzu:

Násilí na pracovišti vůči zdravotnickým pracovníkům je vážným profesním problémem, který se týká personálu i pacientů. Násilí na pracovišti, jako jsou násilné činy, včetně fyzických útoků nebo vyhrožování útokem, zaměřené na osoby v práci nebo ve službě, může vést ke zvýšeným nákladům na služby a nižším standardům péče. Rámec pro kurz „Právní problémy zdravotnického personálu při jednání s agresivními nebo agitovanými pacienty (EU)“ je založen na 4 pilířích, které lze rozdělit do několika jednotlivých bloků. Jmenovitě:

1) předmět práva osoby na přiměřené, bezpečné a zdravé pracovní podmínky;
2) úprava práv a povinnosti zdravotnického personálu poskytujícího služby zdravotní péče podle vnitrostátních právních předpisů;
3) analýza právního obsahu práv a povinností pacientů;
4) zákonné požadavky na používání násilí při plnění povinností zdravotnického personálu vůči agresivním nebo agitovaným pacientům a/nebo při obraně proti nezákonnému nebo násilnému jednání pacientů. Cílem kurzu je vypracovat pokyny pro pracovníky zdravotnických služeb/ personál nemocnice/ zdravotníky (posádky záchranné služby, personál urgentního příjmu), kteří mají primární kontakt s pacienty, aby dokázali správně vyhodnotit nebezpečné situace vzniklé agresivním nebo agitovaným pacientem, a to z právního hlediska a v tomto ohledu uplatnit zákonná opatření. Školící kurz zahrnuje 20 přednášek a je zaměřen na lidská práva a práva pacientů, jakož i práva zdravotnického personálu s přihlédnutím ke stavu legislativy de lege lata a de lege ferenda, jakož i právním rozhodnutím.


Na konci kurzu bude mít student znalosti v následujících oblastech:

  • předmět práva osoby na vhodné, bezpečné a zdravé pracovní podmínky;
  • práva a povinnosti pacienta;
  • práva a povinnosti zdravotnického personálu poskytujícího služby zdravotní péče;
  • formuláře právní odpovědnosti za nedodržení právních norem;
  • právní prostředky proti agresivním nebo agitovaným pacientům.
    Kromě toho bude účastník projektu schopen určit vztah mezi právními a morálními standardy při poskytování služeb osobní zdravotní péče; právně definovat formy agrese; zajistit, aby poskytování služeb osobní zdravotní péče odpovídalo specifickým potřebám pacientů, aniž by byla dotčena jejich práva.


Specifikace výstupních znalostí a odborných kompetencí a dovedností

Absolvent kurzu bude schopen:

1. Identifikovat a definovat právní koncept násilí, formy právní odpovědnosti za násilné činy.

2. Rozumět:  koncept individuálních práv, identifikovat práva a povinnosti jednotlivců poskytujících zdravotní péči a identifikuje specifické potřeby pacientů, aniž by byla dotčena jejich práva.

3. Uplatnit.  Absolvent je schopen uplatňovat přiměřené právní prostředky proti násilnému chování pacientů, řádně plnit povinnosti zdravotní péče, aniž by porušoval práva pacientů.

4. Analyzovat. Absolvent je schopen správně posoudit násilné chování pacienta.

5. Schopnost syntézy. Absolvent je schopen shrnout právo na správné, bezpečné a zdravé pracovní podmínky, vypracovat příručku o odpovědnosti pacienta.

6. Vyhodnotit. Absolvent je schopen rozpoznat konkrétní formu násilí a vyhodnotit situaci podle zákonných požadavků.


Obsah kurzu:

Pojem násilí a formy právní odpovědnosti za násilné chování (1 přednáška).

Záležitost práva poskytovatele zdravotní péče na adekvátní, bezpečné a zdravé pracovní podmínky (2 přednášky).

Právo pracovníků, včetně zdravotnických pracovníků, mít bezpečné a zdravé pracovní podmínky, což je zaručeno mezinárodní a národní legislativou. Tato část zahrnuje obsahovou analýzu povinnosti státu a zaměstnavatele poskytnout pracovníkům bezpečné a zdravé pracovní podmínky ve všech aspektech práce. Předmět práv a povinností zdravotnického personálu poskytujícího služby osobní zdravotní péče (4 přednášky).

Právo na zdraví jednotlivce, a to na národní i mezinárodní úrovni, je zdůrazňováno jako jedno ze základních práv osoby, bez níž by tato osoba nemohla uplatňovat svá hospodářská, politická a sociální práva, a zahrnuje právo mít co nejlepší fyzické a duševní zdraví. Tato část kurzu představuje podmínky a kritéria pro kvalitu služeb osobní zdravotní péče.

Příručka práv a povinností pacientů: analýza právního obsahu (4 přednášky). Tato část se zabývá prevencí projevování práv a povinností orientovaných na spotřebitele v kontextu rovnosti mezi stranami zapojenými do vztahů se zdravotní péčí. Jelikož právní postavení osoby jako pacienta vzniká okamžikem doporučení zdravotnickému zařízení, je nejen poskytování práv, ale také výkon povinností nedílnou součástí poskytování a přijímání služeb zdravotní péče. Tato část se zabývá řadou práv a povinností, jejich právním obsahem a následně problémy souvisejícími s implementací a aplikací právních norem.

Právní požadavky na používání násilí vůči agresivním nebo vzrušeným pacientům při výkonu jejich povinností zdravotnického personálu a / nebo při obraně před nedovolenými a násilnými pacienty. (4 přednášky). Tato část obsahuje právní požadavky na předepisování léčiv ke zklidnění, omezování svobody pacientů, poskytování právní ochrany, za účelem ochrany bezpečnosti pacientů / personálu, také formu a druh právní odpovědnosti v případě překročení mezí právní ochrany.


Modelové situace

Během závěrečného 5hodinového bloku si účastníci připraví právní analýzu konkrétního případu na základě vlastního výběru nebo zadání instruktora, aby své teoretické znalosti předvedli jednotlivě nebo v malých skupinách.

Nástroje a vybavení: Statická videokamera, kamera GoPro, omezující prostředky, dokumentace, židle, matrace, nemocniční lůžko.

Last modified: Thursday, 10 February 2022, 1:40 PM