Slovní deeskalace. Pravidla pro jednání s nespolupracujícím pacientem

Logos

Shrnutí kurzu:

Cílem tohoto modulu je rozvíjet kompetence studentů ve využití verbálních a neverbálních komunikačních technik a zdůraznit praktickou přípravu studentů na jednání s pacienty, poznávání jejich potřeb, očekávání a schopností. 

Individuální přístup ke každému pacientovi a následně zvýšit důvěru pacientů vůči zdravotnickému zařízení a jeho pracovníkům. 

Dalším cílem bude seznámit studenty s efektivními metodami vyjednávání a způsoby řešení konfliktů s pacienty a porozumět psychologickým determinantům jednání. 

Studenti využijí své nové znalosti o technikách a metodách vyjednávání v simulovaných praktických scénářích připravených během workshopů. 

Díky svým novým dovednostem budou studenti schopni vědomě aplikovat adekvátní taktiku chování v dané situaci, chytře komunikovat a vyjednávat s pacienty. 

Efektivní vzdělávání studentů v umění komunikace a vyjednávání zlepší kvalitu zdravotní péče.

Na konci kurzu uchazeč bude:

  •             Mít hluboké znalosti technik vyjednávání a metod sociální komunikace.
  •             Mít znalosti o vypracování vyjednávacích strategií vhodných pro vnější a vnitřní podmínky.
  •             Orientovaný v jednání s pacienty pomocí vybraných metod a provádět hodnocení těchto metod.
  •             Orientovaný  ve formulaci strategií a výběru vhodných vyjednávacích nástrojů a technik pro různé scénáře.
  •             Kompetentní účastnit se jako součást vyjednávacího týmu vykonávajícího různé role.


Obsah kurzu (20 lekcí):

1. Pojem a význam jednání s pacienty. Role sebeprezentace.

2. Projevování zájmu - naslouchání potřebám, očekávání a schopnostem pacientů.

3. Komunikační proces (efektivní komunikace na verbální úrovni).

4. Komunikační proces (efektivní komunikace na neverbální úrovni).

5. Manipulace

6. Zapojení pacienta do procesu výběru lékařského postupu a doporučení terapie

7. Určení stylu, plánování a vyhodnocení jednání


Workshops

Techniky, strategie a taktiky vyjednávání.

Základní pravidla jednání.

Proces a hodnocení jednání.

Vyjednávací dilemata.

Metodiky vyjednávacích her.

Využití her ve vyučovacím procesu budoucích vyjednavačů.

Mezikulturní jednání.


Použité techniky výuky:

video, text, kvízy, interaktivní animace, obrázky, případové studie

Last modified: Thursday, 10 February 2022, 1:43 PM