Predmeti na voljo

La classifica redatta dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) in materia di vulnerabilità alla violenza sul posto di lavoro vede al secondo posto le professioni mediche. Tale visione è supportata dall'indagine preliminare del consorzio di progetto la quale include un questionario rivolto alle principali parti interessate che ha collezionato oltre 1000 risposte. I risultati rivelano che solo il 5,9% degli intervistati con contatti pregressi con pazienti afferma di non essere mai stato aggredito verbalmente e che il 62,5% risulta almeno una volta vittima di aggressioni fisiche da parte di essi.

L'obiettivo principale del progetto "SAFEMEDIC" è migliorare la sicurezza sul posto di lavoro degli operatori sanitari aumentando le loro capacità e competenze nell'affrontare situazioni di difficoltà. Per raggiungere questo obiettivo, il consorzio di progetto progetterà e svilupperà un corso completo, multidisciplinare e interdisciplinare, rivolto agli studenti di materie afferenti alle professioni sanitarie, con un focus specifico su paramedici e infermieri. I materiali didattici ed i contenuti intellettuali del progetto saranno accessibili anche al resto della forza lavoro sanitaria come medici e fisioterapisti.


Mednarodna organizacija dela je medicinske poklice uvrstila med druge najbolj ranljive glede nasilja na delovnem mestu. To stališče podpira tudi pred projektna raziskava konzorcija, v kateri je bil vprašalnik razdeljen med ključne deležnike od katerih smo prejeli več kot 1000 odgovorov. Rezultati so pokazali, da je le 5,9% anketirancev, ki imajo stike s pacienti povedalo, da nikoli niso bili verbalno napadeni, 62,5% pa jih je bilo vsaj enkrat žrtev fizičnih napadov.

Glavni cilj projekta "SAFEMEDIC" je izboljšati varnost zdravstvenih delavcev na delovnem mestu s povečanjem njihovih znanj in kompetenc za reševanje težavnih okoliščin in odnosov. Za doseganje tega, bo projektni konzorcij zasnoval in razvil kompleksen interdisciplinarni predmet za študente zdravstvene nege, s posebnim poudarkom na reševalce in medicinske sestre. Učni materiali in intelektualni rezultati projekta bodo dostopni tudi ostalim zdravstvenim delavcem, kot so zdravniki in fizioterapevti. Na voljo so do sedaj razviti učni materiali znotraj projekta, ki so uporabni za učenje na daljavo.


Tarptautinė darbo organizacija įvertino medicinos profesijas kaip antrąją labiausiai pažeidžiamą smurtą darbo vietoje. Tokią nuomonę palaiko konsorciumo priešprojektiniai tyrimai, kurių metu klausimynas buvo išplatintas pagrindinėms suinteresuotosioms šalims ir gauta daugiau nei 1000 atsakymų. Rezultatai parodė, kad tik 5,9% respondentų, anksčiau turėjusių kontaktą su pacientais, teigė, kad niekada nebuvo verčiami pacientų užpuolimais, o 62,5% pacientų buvo nukentėję bent kartą. 

Pagrindinis „SAFEMEDIC“ projekto tikslas - pagerinti sveikatos priežiūros specialistų saugą darbo vietoje, gerinant jų įgūdžius ir kompetenciją sprendžiant sudėtingas situacijas. Siekdamas šio tikslo, projekto konsorciumas suprojektuos ir parengs kompleksinį daugiašalį tarpdisciplininį kursą sveikatos priežiūros srities studentams, daugiausia orientuotą į paramedikus ir slaugytojus. Didaktinė medžiaga ir intelektiniai projekto rezultatai taip pat bus prieinami likusiai sveikatos priežiūros darbuotojų daliai, pavyzdžiui, gydytojams ir kineziterapeutams. Dabar mes pateikiame kai kurias projekto metu parengtas medžiagas, kurios dabar gali būti naudojamos nuotoliniam mokymuisi.

Międzynarodowa Organizacja Pracy sklasyfikowała zawody medyczne jako drugie najbardziej narażone na przemoc w miejscu pracy. Taki pogląd popierają badania przedprojektowe konsorcjum, w ramach których wśród kluczowych interesariuszy została rozpowszechniona ankieta na którą otrzymaliśmy ponad 1000 odpowiedzi. Wyniki pokazały, że tylko 5,9% respondentów, którzy wcześniej kontaktowali się z pacjentami, stwierdziło, że nigdy nie byli atakowani słownie przez pacjentów, a 62,5% było ofiarami napaści fizycznych przez pacjentów przynajmniej raz.

Głównym celem projektu „SAFEMEDIC” jest poprawa bezpieczeństwa pracowników służby zdrowia w miejscu pracy poprzez zwiększenie ich umiejętności i kompetencji w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach. Aby to osiągnąć, konsorcjum projektu opracuje kompleksowy, interdyscyplinarny kurs dla studentów z sektora opieki zdrowotnej, skierowany głównie do ratowników medycznych i pielęgniarek. Materiały dydaktyczne projektu będą również dostępne dla reszty pracowników służby zdrowia, takich jak lekarze i fizjoterapeuci.


Mezinárodní organizace práce hodnotila zdravotnické profese jako druhé nejzranitelnější násilí na pracovišti. Tento názor je podpořen předprojektovým výzkumem konsorcia, ve kterém byl dotazník distribuován klíčovým zúčastněným stranám a obdržel přes 1000 odpovědí. Výsledky ukázaly, že pouze 5,9% respondentů s předchozím kontaktem s pacienty uvedlo, že nikdy nebyli pacienty verbálně napadeni, a 62,5% bylo oběťmi fyzického napadení pacienty alespoň jednou.

Hlavním cílem projektu „SAFEMEDIC“ je zlepšit bezpečnost zdravotnických pracovníků na pracovišti zvýšením jejich dovedností a schopností při řešení složitých situací. Za tímto účelem projektové konsorcium navrhne a vyvine komplexní interdisciplinární kurz pro studenty zdravotnictví, zaměřený převážně na zdravotníky a sestry. Didaktické materiály a intelektuální výstupy projektu budou přístupné i ostatním zdravotnickým pracovníkům, jako jsou lékaři a fyzioterapeuti.

The International Labour Organization ranked medical professions as the second most vulnerable to violence in the workplace. This view is supported by the consortium’s pre-project research which saw a questionnaire disseminated to key stakeholders and received over 1000 responses. Results showed that only 5.9% respondents with previous patient contact said that they had never been verbally assaulted by patients and 62.5% were victims of physical assault by patients at least once. The chief goal of the "SAFEMEDIC" project is to improve the workplace safety of healthcare professionals by increasing their skills and competences in dealing with difficult situations. To achieve this the project consortium will design and develop a complex multi-stakeholder, inter-disciplinary course for healthcare students, predominantly focused at paramedics and nurses. The didactic materials and project’s intellectual outputs will also be accessible to the rest of the health workforce such as physicians and physiotherapists. Now we present some of the materials developed during the project, which can now be used for distance learning.